ข้อบังคับสหกรณ์

ดาวน์โหลด

หมวดที่ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน

ดาวน์โหลด

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ

ดาวน์โหลด

หมวดที่ 3 ทุน

ดาวน์โหลด

หมวดที่ 4 การดำเนินงาน

ดาวน์โหลด

หมวดที่ 5 สมาชิก

ดาวน์โหลด

หมวดที่ 6 สมาชิกสบทบ

ดาวน์โหลด

หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่

ดาวน์โหลด

หมวดที่ 8 คณะกรรมการดำเนินการ

ดาวน์โหลด

หมวดที่ 9 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

ดาวน์โหลด

หมวดที่ 10 ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ

ดาวน์โหลด

หมวดที่ 11 การเเก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ดาวน์โหลด

หมวดที่ 12 ข้อเบ็ดเสร็จ

ดาวน์โหลด