การสมัครสมาชิก


สมาชิกสามัญ

* ยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

* เมื่อได้รับการอนุมัติ สหกรณ์จะหักค่าธรรมเนียมเเรกเข้า 100 บาท และ หักเงินได้รายเดือนชำระค่าหุ้น (ตามเกณฑ์)

* ลาออกครบ 1ปี สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้

* รับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ แบบต่อเนื่อง


สมาชิกสบทบ

* เปิดรับสมาชิกสมทบที่เป็นคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดามารดาของสมาชิกและ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ สมารถถือหุ้นรายเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 500 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน สิ้นปีได้รับเงินปันผล เช่นเดียวกับสมาชิกปกติ

ชำระค่าหุ้น

1. หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ฯ ชำระค่าหุ้นเป็นประจำเดือน

2. ชำระด้วยตนเอง

การขาดจากสมทบ

* ขาดชำระการส่งค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดชำระค่าหุ้นไม่ติดต่อกันรวมแล้วหกงวด