คณะกรรมการ :

Project Image

พลตำรวจตรี พิทักษ์ นาสมวาส

ประธานกรรมการ


Project Image

พันตำรวจเอก พรเทพ น้องการ

รองประธานกรรมการ

Project Image

พันตำรวจเอก อัครภูมิ ชนะใหญ่

รองประธานกรรมการ

Project Image

พันตำรวจเอก บวร ไชยคำ

กรรมการ/เลขานุการ

Project Image

พันตำรวจเอก วสวัตติ์ จันทร์ต๊ะฝั้น

กรรมการ/เหรัญญิก


Project Image

พันตำรวจเอก ปรีชา เนตรประชา

กรรมการ

Project Image

พันตำรวจเอก สาคร สุขภูมิพงศ์

กรรมการ

Project Image

พันตำรวจเอก ชัชวาล แสงบุญ

กรรมการ

Project Image

พันตำรวจเอก ประสิทธิ์ หล้าสมศรี

กรรมการ


Project Image

พันตำรวจเอก สมชาย สุริทชัย

กรรมการ

Project Image

พันตำรวจเอก ฑีฆวุฒิ บัณฑิตชูสกุล

กรรมการ

Project Image

พันตำรวจเอก วิศิษฐ์ ปลื้มใจ

กรรมการ

Project Image

พันตำรวจเอก วิสิฐ อธิวาส

กรรมการ


Project Image

พันตำรวจโท นิธิกร เดชบุญ

กรรมการ

Project Image

พันตำรวจโท กริชชัย ไพฑูรย์

กรรมการที่ปรึกษา :

Project Image

พันตำรวจเอกจิรภัทร มุ่งดี

ที่ปรึกษา

Project Image

พันตำรวจเอก พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล

ที่ปรึกษา

Project Image

พันตำรวจเอก ชลทฤษ ชัชวาลย์

ที่ปรึกษา

Project Image

พันตำรวจเอก กฤษณะ พลนาค

ที่ปรึกษา


Project Image

พันตำรวจเอก เฉลิมชาติ ยาวิชัย

ที่ปรึกษา

Project Image

พันตำรวจเอก อภิรักษ์ นักไร่

ที่ปรึกษา

ผู้ตรวจสอบกิจการ :

Project Image

ผศ.ดร.บังอร สวัสดิ์สุข

ผู้ตรวจสอบกิจการ