การถือหุ้น


การถือหุ้น ระเบียบว่าด้วยหุ้น

* สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือนของตน (หุ้นละ 10 บาท ผู้เป็นสมาชิกเท่านั้น จึงมีสิทธิถือหุ้น)ดั้งนี้

* สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์จะงดส่ง หรือลดส่งหุ้นรายเดือน ให้แจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

* สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนหุ้นชำระหนึ้หรือถอนหุ้นคืนระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ รวมทั้งถอนหุ้นก่อนหนี้ค้ำประกันจะชำระหมด

* เงินได้รายเดือน (ใช้ประกอบการถือหุ้นและการกู้)
หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญตามกฏหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก่อนหักภาษีเงินได้ โดยรวมถึง เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าครองชีพ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามการกระทำผิดหรือเงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน