บริการเงินกู้


การให้บริการด้านสินเชื่อ

* ผู้ขอสินเชื่อทุกประเภทจะต้องได้รับการตรวจสอบหนี้สินพร้อมทั้งรับรองการให้กู้จากเจ้าหน้าที่การเงิน และหัวหน้าสถานี(หรือรองหัวหน้าสถานีรักษาราชการแทนเท่านั้น)จึงจะขอสินเชื่อได้

* วงเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมแล้วไม่เกิน 4 ล้านบาท(ยกเว้น เงินกู้ 90% ของทุนเรือนหุ้น)

* อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นลงตามประกาศของสหกรณ์ฯ

* การให้บริการด้านสินเชื่อ

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

* ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 เดือน

* วงเงินกู้ ไม่เกิน 100,000 บาท

* ไม่ใช้ผู้ค้ำประกัน

* เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

* ระยะเวลาการส่งชำระหนี้ไม่เกิน 12 งวด (การส่งชำระเงินต้นข้ั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท)

* ส่งชำระมาแล้ว 3 เดือน สามารถกู้ใหม่ได้

2. เงินกู้ 90% ของทุนเรือนหุ้น

* ใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน กู้ได้ไม่เกิน 90%

* ผู้กู้ต้องไม่มีหนี้สินหรือมีหนี้สินน้อยกว่าทุนเรือนหุ้นจึงมีสิทธิกู้ได้

* เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

3. เงินกู้สามัญ

3.1 เงินกู้สามัญ

เงื่อนไขการยื่นกู้ 4 ล้านบาท

* ยื่นกู้ตั้งแต่ 2,700,001 บาทขึ้นไป ต้องมีรายงานข้อมูลเครดิตบูโรที่มีอายุไม่เกิน 30 วันประกอบ

* จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้สมาชิกกู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งมีระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 300 งวด และผ่อนชำระไม่เกินอายุ 75 ปี โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

* สมาชิกที่มีสิทธิกู้ ไม่เกิน 2,500,000 บาท จะต้องมีทุนเรือนหุ้น 15% ของวงเงินกู้ การส่งชำระหนี้เงินต้นขั้นต่ำ ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

* สมาชิกที่มีสิทธิกู้ตั้งแต่ 2,500,001 บาท ถึง 4,000,000 บาท จะต้องมีทุนเรือนหุ้น 25% ของวงเงินกู้

หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญคือ

* สมาชิกที่ขอกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 ราย หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

* สมาชิกที่ขอกู้ตั้งแต่ 1,000,001 บาท ถึง 2,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 ราย หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

* สมาชิกที่ขอกู้ตั้งแต่ 2,000,001 บาท ถึง 3,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 ราย หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

* สมาชิกที่ขอกู้ตั้งแต่ 3,000,001 บาท ถึง 4,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 4 ราย หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

* สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกินสี่สัญญา แต่สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญจะค้ำประกันเงินกู้สามัญได้ ต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปี

* สมาชิกที่เป็นคู่สมรสของผู้กู้จะนำมาค้ำประกันไม่ได้

3.2 เงินกู้สามัญระยะปานกลาง

* ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 4 เดือน

* สมาชิกกู้ได้ไม่เกินวงเงิน 200,000 บาท แต่วงเงินกู้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท

* เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

* ส่งชำระมาแล้ว 3 เดือน สามารถกู้ใหม่ได้ระยะเวลาส่งชำระ 60 งวด อนุโลมให้ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ สามารถค้ำประกันกู้สามัญระยะปานกลางได้อีก 1 สัญญา

4. เงินกู้โครงการสวัสดิการต่างๆ

* อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

* ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 เดือน มีสิทธิ์กู้ได้

* วงเงินกู้รวมกันไม่เกิน 4,000,000 บาท

* เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

* ระยะเวลาการส่งชำระหนี้ไม่เกิน 300 งวด (การส่งชำระเงินต้นข้ั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท)

* อนุโลมให้ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ สามารถค้ำประกันเงินกู้โครงการ สวัสดิการต่างๆ ได้อีก 2 สัญญา

4.1 เงินกู้สามัญโครงการเพื่อการศึกษาแก่สมาชิกคู่สมรสและบุตรของสมาชิก (วงเงินกู้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท)

4.2 เงินกู้สามัญโครงการเพื่อซื้ออาวุธปืน

4.3 เงินกู้สามัญโครงการเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์

4.4 เงินกู้สามัญโครงการเพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวก

4.5 เงินกู้สามัญโครงการเพื่อซื้อสินค้าเอนกประสงค์ หลักเกณฑ์การให้กู้เงินกู้สามัญโครงการตามข้อ 4.2 - 4.5

* วงเงินกู้ตามที่จ่ายจริง

* วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ใช้ผู้ค้ำประกัน

* วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 ราย