ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จำกัด

ข้อมูลการจดทะเบียน : สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จำกัด ได้จดทะเบียน วันที่ :22/05/2521 ทะเบียนเลขที่ : กพธ.17/2521

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่อยู่ 89 หมู่ที่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา พะเยา 56000

สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยเเจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม และให้ดำเนินการเเก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5448 3852 หมายเลขโทรสาร : 0 5444 9714

ตราของสหกรณ์

Project Image
 

ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ เป็นรูปอาร์ม มีตราโล่ตำรวจอยู่ด้านใน
รองรับด้วยอักษรว่า"สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จำกัด" เบื้องล่างมีรวงข้าวล้อมรอบเป็นวงโค้ง
โล่ตำรวจ หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จำกัด
รวงข้าว หมายถึง ความเจริญงอกงามมั่นคงของสหกรณ์