บริการเงินฝาก


การให้บริการรับเงินฝากรวมกันไม่เกิน 10 ล้านบาท

* ได้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูง

* การให้บริการรับฝากเงินมี 3 ประเภท

1. เงินฝากประเภทออมทรัพย์ธรรมดา

* อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 บาทต่อปี

* ฝาก-ถอนได้ทุกวัน และไม่จำกัดจำนวน

* คำนวณดอกเบี้ยให้ทุก 6 เดือน

2. เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ

* อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 บาทต่อปี

* ฝากได้ไม่จำกัด แต่ถอนได้เดือนละครั้ง (ถอนครั้งที่สองคิดค่าธรรมเนียม 1% ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท)

* คำนวณดอกเบี้ยให้ทุก 6 เดือน

3. เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษเฉพาะ

* อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 บาทต่อปี

* ฝากได้ไม่จำกัด แต่ถอนได้เดือนละครั้ง (ถอนครั้งที่สองคิดค่าธรรมเนียม 1% ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท)

* คำนวณดอกเบี้ยให้ทุกเดือน

หลักฐานการเปิดบัญชี

1. สำเนาบัตรประจำตัว

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

*อัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามประกาศของทางสหกรณ์ฯ ไม่เสียภาษี

*สมาชิกสามารถฝากโดยแจ้งหักจากเงินได้รายเดือน

*สมาชิกประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากทั้ง 3 ประเภทก็ย่อมได้