โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการตำรวจ
โดยตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จำกัด
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา