โครงการศึกษา อบรม พบปะสมาชิกสหกรณ์

Project Image

สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ส่งกรรมการและผู้จัดการเข้าอบรม หลักสูตร การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 12 ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอลการปฎิรูประบบการบริหารจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์โดยเข้าอบรมครบ 54 ชั่วโมง เมื่อเข้าอบรมเสร็จเรียบร้อย ส่งรายชื่ให้กรมส่งเสริมขึ้นทะเบียน