📣 โครงการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2565✨สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จำกัด ได้ลงพื้นที่สัญจรพบปะกับสมาชิกแต่ละสังกัด เพื่อให้ความรู้ใน หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ดำเนินงานการบริหารสหกรณ์ รวมถึงแก้ไข้ปัญหาให้แก่สมาชิกและให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ ในเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

📣 โครงการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2566✨สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จำกัด ได้ลงพื้นที่สัญจรพบปะกับสมาชิกแต่ละสังกัด เพื่อให้ความรู้ใน หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ดำเนินงานการบริหารสหกรณ์ รวมถึงแก้ไข้ปัญหาให้แก่สมาชิกและให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ ในเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา